رساندن مدارک دیگر به کمیساریا

تمامی مدارکی که جمع آوری کرده اید را هرچه سریعتر از طریق آدرس زیر به کمیساریای پناهندگان ارسال نمایید: 

cgra-cgvs.dispatching@ibz.fgov.be

در صورتیکه قصد تحویل اصل مدرکی به کمیساریای پناهندگان را دارید٬ باید اینکار را از طریق ارسال آن مدرک توسط پست سفارشی به آدرس کمیساریای پناهندگان (CGVS – Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel) انجام دهید.

همیشه نام و نام خانوادگی و شماره پرونده خود را در این ایمیل بنویسید:

convocatiebrief

convocatiebrief