درخواست مجدد پناهندگی

يک درخواست پناهندگي جديد تنها وقتي توسط اداره امور اتباع بيگانه  ثبت مي‌گردد که شما يک پاسخ رد يا امتناع از درخواست پناهندگي قبلي‌تان دريافت کرده و يا روند اعتراض شما پايان پذيرفته باشد. در يک درخواست پناهندگي جديد، کميساريا تنها به بررسي دلايل جديدي مي‌پردازد که شانس گرفتن پناهندگي را افزايش مي‌دهند، اگر دلايل جديدي نداريد، درخواست پناهندگي جديد بي‌فايده است.

ارائه يک درخواست پناهندگي جديد

شما مي‌توانيد يک درخواست پناهندگي جديد نزد اداره امور اتباع بيگانه ارائه دهيد. شما اينکار را دقيقا همانند درخواست پناهندگي اول خود نزد مرکز معرفي «پِتي شاتو» انجام مي‌دهيد. مصاحبه با اداره امور اتباع بيگانه تنها در مورد دلايل جديد صورت مي‌گيرد.

بررسي درخواست پناهندگي جديد

کميساريا  تنها درصورتي درخواست پناهندگي جديد را بررسي مي‌کند که شما دلايل جديدي داشته باشيد که در درخواست پناهندگي قبلي خود ارائه نکرده باشيد. کميساريا (CGVS) دلايلي که در درخواست(هاي) قبلي ارائه شده‌اند را مجدداً بررسي نخواهد کرد و بنابراين شما نمي‌توانيد دوباره درباره آنها صحبت کنيد. دلايل جديد بايد شانس گرفتن پناهندگي و يا حفاظت سوبسيدي را افزايش دهند. اين دلايل مي‌توانند:

  • حقايق جديدي باشند که پس از رد درخواست پناهندگي قبلي رخ داده باشند.
  • مدارک و اظهاراتي باشند که بوسيله آنها مشخص گردد که شرايط متفاوت از شرايطي است که کميساريا (CGVS) تصور مي‌کرده است. اگر شما مدرک جديدي ارائه دهيد، بايد بتوانيد توضيح دهيد که چرا شما اين کار را قبلا نتوانسته بوديد انجام دهيد. 

ضرورتي ندارد که کميساريا شما را براي يک مصاحبه جديد دعوت کند. امکان دارد که کميساريا بر اساس دلايل و عناصر موجود در پرونده شما تصميمي اتخاذ نمايد.

تصميم

کميساريا (CGVS) مي‌تواند دو نوع تصميم‌گيري انجام دهد

  • «غير قابل پذيرش»: کميساريا (CGVS) درصورتي اين تصميم را اتخاذ مي‌کند که دلايل جديدي که شما عنوان کرده‌ايد براي اعطاي حفاظت بين المللي (پناهندگي) کافي نباشد.
  • «قابل پذيرش»: کميساريا (CGVS) نتيجه گيري مي‌کند که دلايل جديد، شانس شما براي اينکه مشمول حق حفاظت بين المللي شويد را افزايش مي‌دهد پس از يک تصميم «قابل پذيرش بودن» کميساريا (CGVS) بطور معمول شما را براي يک مصاحبه فرا مي‌خواند. پس شما يک احضاريه مانند درخواست پناهندگي اول دريافت مي‌کنيد. کميساريا (CGVS) دلايل جديد را به دقت بررسي کرده و پس از آن يک تصميم‌گيري خواهد کرد. به طور طبيعي شما زماني حق برخورداري از کمپ را داريد که کميساريا تصميم «قابل پذيرش بودن» بگيرد.

در صورتیکه شما آدرس کمیساریای پناهندگان را بعنوان آدرس محل اقامت خود انتخاب کنید، برای دریافت نامه‌های خود (مانند پاسخ پناهندگی) باید یک قرار ملاقات بگذارید. بدین منظور میتوانید با شماره تلفن (205.53.0502/) و یا از طریق ایمیل (cgvs.advocate@ibz.fgov.beاقدام نمائید.

 

اعتراض

شما با تصميم اتخاذ شده موافق نيستيد، بنابراين شما مي‌توانيد نزد شوراي رسيدگي به اعتراضات بيگانگان اعتراض نماييد بدين منظور از وکيل خود کمک بخواهيد. اين کار را سريع انجام دهيد چون مدت زمان اعتراض کوتاه است.