لویې کمیسارۍ ته اضافي اسناد وړاندې کړئ

ټول اضافي اسناد چې تاسو راټول کړي، ژر تر ژره یې لویې کمیسارۍ ته په دې پته واستوئ-

cgra-cgvs.dispatching@ibz.fgov.be

که تاسو غواړئ چې لویه کمیسارۍ ته اصلي سندونه ورکړئ، نو تاسو باید دا اسناد د راجستر شوي لیک له طریقه لویې     

 CGVS, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussels 

 

تل خپل بشپړ نوم او د دوسیې یا فایل نمبر ذکر کړئ:

convocatiebrief

convocatiebrief