کودکان زير سن با همراه

کودکان زير سن با همراه به کودکاني اطلاق مي‌گردد که به همراه پدر ويا مادر خود و يا به همراه سرپرست قانوني خود در بلژيک مي‌باشند. وقتي که پدر و مادر درخواست پناهندگي مي‌کنند، فرزندان نيز به صورت خودکار روند پناهندگي والدين را دنبال خواهند کرد.

بطور معمول کميساريا کودکان زير سن با همراه را براي مصاحبه دعوت نمي‌کند. البته پدر و مادر اين شانس را خواهند داشت تا انگيزه پناهندگي کودکان خود را عنوان کنند. 

در موارد زير کميساريا مي‌تواند به طور استثنا از کودک زير سن هم براي مصاحبه دعوت بعمل آورد.

اگر کودک زير سن، خود خواهان بيان اظهاراتش باشد

 وقتي که يک کودک زير سن با همراه، خود داراي دليلي براي پناهندگي بوده و قصد دارد که خودش آن را در کميساريا (CGVS) توضيح دهد، وي مي‌تواند اين موضوع را به کميساريا (CGVS) اطلاع دهد. بدين منظور لازم نيست که آن کودک زير سن، براي خود يک درخواست پناهندگي جداگانه ارائه دهد.کميساريا (CGVS) تصميم مي‌گيرد که آيا آن کودک را براي مصاحبه دعوت کند يا خير و در اين مورد سن کودک را در نظر مي‌گيرد. مصاحبه در کميساريا (CGVS) بدون حضور پدر و مادر و يا سرپرست قانوني کودک انجام مي‌شود. حضور وکيل اجباري است. کودک زير سن مي‌تواند يک نفر فرد مورد اعتماد خود را همراه خود بياورد. فرد مورد اعتماد کسي است که به طور حرفه‌اي متخصص در حمايت افراد و يا در حقوق بيگانگان است. به عنوان مثال يک مددکار اجتماعي، يک روانشناس و يا يک مشاور. فرد مورد اعتماد بايد براي حضور در مصاحبه از کميساريا (CGVS) کسب اجازه نمايد.

کميساريا (CGVS) از کودک کم سن بدون وجود اجبار دعوت به مصاحبه مي‌کند

در صورتي که دلايل خاصي وجود داشته باشد و اگر اين دلايل به نفع کودک زير سن باشد ممکن است که کميساريا (CGVS) تصميم بگيرد که کودک زير سن را براي يک مصاحبه دعوت کند. کودک زير سن مجبور نيست اين دعوت را اجابت نمايد. اجتناب کودک زير سن از اين دعوت هيچگونه عواقب منفي در پي ندارد. در صورتيکه کودک زير سن به دعوت مصاحبه پاسخ مثبت بدهد، حضور يک وکيل اجباري است. به طور معمول والدين مجاز به حضور در جلسه مصاحبه نيستند. کودک زير سن مجاز است يک فرد مورد اعتماد را به همراه بياورد. 

مصاحبه با يک کودک زير سن مشابه با مصاحبه يک فرد بزرگسال نيست. کميساريا (CGVS) به دنبال درک نظرات و عقايد کودک زير سن است. شرط سني براي مصاحبه وجود ندارد ولي کودک زير سن بايد به اندازه کافي توانايي تشخيص و فهم براي ارائه عقيده و نظر خود داشته باشد.

کودک زير سن خود يک درخواست پناهندگي ارائه مي‌دهد

 کودک زير سن خود يک درخواست پناهندگي ارائه مي‌دهد

 يک کودک زير سن با همراه حق دارد که خود يک درخواست پناهندگي بدهد. حائز اهميت است که بدانيد

  • در صورتي که پدر و مادر کودک زير سن هم يک درخواست پناهندگي داده و هنوز تصميمي دريافت نکرده‌اند، درخواستهاي پناهندگي با هم بررسي مي‌شوند. اگر کودک زير سن از هفت سال بزرگتر بوده و مشروط بر اينکه کودک زير سن توانايي تشخيص کافي داشته باشد کميساريا (CGVS) کودک را براي يک مصاحبه بدون حضور والدين دعوت مي‌کند. کميساريا (CGVS) به سن، بلوغ، و آسيب‌پذيري کودک زير سن توجه مي‌نمايد. در اين مصاحبه يک وکيل بايد حاضر باشد. کودک زير سن مجاز است يک فرد مورد اعتماد به همراه آورد.
  • اگر درخواست پناهندگي والدين قبلا توسط کميساريا (CGVS) رد شده باشد، کودک زير سن براي يک مصاحبه دعوت مي‌شود و در آن مصاحبه فقط پرسشهايي در مورد دلايل کودک زير سن براي ارائه درخواست پناهندگي پرسيده مي‌شود. حضور يک وکيل اجباري است. در صورتيکه کودک زير سن، خود هيچ دليلي براي ارائه درخواست پناهندگي نداشته باشد، کميساريا (CGVS) سريعا يک تصميم «غير قابل پذيرش» مي‌گيرد. کودک زير سن مجاز است يک فرد مورد اعتماد به همراه بياورد.
  • اگر کودک زير سنِ با همراه دلايل خود را براي ارائه يک درخواست پناهندگي داشت، کميساريا (CGVS) کودک را به تنهايي، بدون پدر و مارد براي يک مصاحبه دعوت مي‌کند، مشروط بر آنکه کودک به اندازه کافي قدرت تشخيص داشته باشد. کميساريا (CGVS) به سن کودک، بلوغ و آسيب‌پذيري کودک توجه مي‌کند. کودک بايد خودش بگويد که چرا او نمي‌خواهد يا نمي‌تواند به کشور زادگاهش بازگردد. حضور يک وکيل اجباري است. کودک زير سن مجاز است يک فرد مورد اعتماد به همراه آورد.
  • اگر پدر و مادر يک درخواست پناهندگي براي فرزند خود که کمتر از ۷ سال سن دارد ارائه دهند، بايد خودشان در يک مصاحبه در کميساريا  دلايل پناهندگي فرزند زير سن خود را اعلام کنند. در طول اين مصاحبه فقط دلايل پناهندگي کودک مورد بحث و پرسش قرار خواهند گرفت.