ኣላዪ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ

ትሕቲ 18 ዓመት ወይ ትሕቲ ዕድመ እንተኾንካ እሞ ዑቕባ ምስ 
እትሓትት፡ ጉዳይካ ብናይ ትሕቲ ዕደመ መስርሕ ዑቕባ ይተሓዝ፡ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ቁሩብ ፍልልይ ኣለዎ። 

መስርሕ ምጅማር ምሕታት ዑቕባ
ዑቕባ ትሓተሉ ኣገባባት

ዑቕባ ኣብ ትሓተሉ ግዜ፡ 

 • ናይ ዑቕባ መሕተቲ ፎርም ትመልእ፡ ዝኾነ ወረቐት ናትካ መን ምዃንካ ዝገልጽ እንተለካ ድማ ተቕርብ፡ ከምኡ ድማ ካብ ሃገርካ ዝወጻኻሉ ምኽንያት ትገልጽ። 
 • ናይ ዕድመ መርመራ ክግበረልካ ይኽእል እዩ። 
 • ትሕቲ ዕድመ ምዃንካ እንተተረጋጊጹ ድማ ኣላዪ ወይ ሓጋዚ ይግበረልካ። 

እቲ ናይ ምዝገባ መስርሕ ዑቕባ ከምቲ ናይ ዓበይቲ ሓደ ዓይነት እዩ 

ኣብ ቤት ጽሕፈት DVZ/OE ቀዳማይ ኢንተርቪው ኣብ ትገብረሉ ግዜ ኣላዪኻ ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ይብል እቲ ሕቶታት ግን ምስቲ ናይ ዓበይቲ ሓደ ዓይነት እዩ። 

ቀዳማይ ኢንተርቪው

ሓበሬታ ኣድራሻ 

ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን (DVZ/OE) ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ መጺኻ ኢንተርቪው ንክትገብር ዕድመ ይገብረልካ፡ Boulevard Pacheco 44, 1000 Brussels.

ትሕዝቶን ኣድላይነትን ቀዳማይ ኢንተርቪው 

ኣብዚ ቀዳማይ ኢንተርቪው ብቤት ጽሕፈት ስደተኛታት (DVZ/OE) ዝሓቱኻ ሕቶታት ብዛዕባ፡ መበቆል መንነትካ፡ ኩነታት ስድራቤትካ፡ ትነብረሉ ዝነበርካ ቦታታት ወይ ሃገራት፡ ቤልጁም ክሳብ ትበጽሕ ዝነበረ ጉዕዞኻ፡ ከምኡ'ውን ዑቕባ ትሓተሉ ዘለኻ ምኽንያትን እዩ። 
ንመንነትካ ዝገልጽ ዝኾነ ወረቐት መንነት ወይ ሰነድ እንተለካ ድማ ከተቕርብ ይግባእ'ዩ። ዑቕባ ትሓተሉ ዘለኻ ምኽንያት ኩሉ ድማ የሕጽር ኣቢልካ ክትገልጽ ኣለካ። እዚ ኣብ ቀዳማይ ኢንተርቪው የሕጺርካ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ኣብ ኮሚሳርያት (CGRS) ዝህልወካ ካልኣይ ኢንተርቪው ኣስፊሕካ ብዝርዝር ይግለጽ። 

ካልኣይ ኢንተርቪው
ምድላው ንካልኣይ ኢንተርቪው

ምስ ጠበቓኻን ምስ ኣላዪኻን ብምዃን ንካልኣይ ኢንተርቪው ምድላዋት ትገብር፡ ካብ ሃገርካ ዝወጻኻሉ ምኽንያትን ናብ ሃገርካ እንተተመሊስካ ከጋጥመካ ዝኽእል ጸገማትን ተቕርብ፡ ዝኾነ ደኩመንት ወይ ወረቐት ናትካ ወይ ናይ ስድራቤትካ እንተሎ ድማ ኣኪብካ ተቕርብ። 

ኣብ ናይ ኢንተርቪው ክፍሊ ዝርከቡ ሰባት

ኣላዪኻ ወይ ተሓጋጋዚኻ ኣብ ኢንተርቪው ምሳኻ ክመጽእ ኣለዎ። 

ዕድመኻ ትሕቲ 15 ዓመት እንተኾይኑ ፍሉይ ናይ ኢንተርቪው ክፍሊ ይዳለወልካ፡ መልሲ ድማ ብዝጥዕመካ ማለት ብቓላት፡ ብስእሊ ወይ ብምልክት ክትህብ ትኽእል ኢኻ። 

ኣላዪኻ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ኣብ ግዜ ኢንተርቪው ክሕግዘካን ሓሳቡ ክህብን ይኽእል እዩ, ንስኻ ሓሳብካ ነጻ ኮንካ ክትገልጽ ድማ ሞራል ክህበካ ይኽእልዩ። 

እቲ ኢንተርቪው ዘካይድ ሰራሕተኛ፡ ንሕጻናት ዝምልከት እኹል ስልጠና ዝወሰደ እዩ።
ጠበቓኻ ኣብ ግዜ ኢንተርቪው ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ክካታተለካን ጽቡቕ ከምዘሎ ድማ ይከታተል። ኣብ መወዳእታ ድማ ርኢቶ ወይ ሓሳብ እንተለዎ ክዛረብ ይኽእል እዩ። 

ትሕዝቶ ናይቲ ኢንተርቪው

ኣብ ግዜ ኢንተርቪው ትህቦ ሓበሬታ፡ 

 • ናትካ ሓቀኛ ሂወት ዘጋጠመካ ነገራት ክኸውን ኣለዎ፡ 
 • ኩነታት ስድራ ቤትካን ኣኣበይ ከምዘለውን ብዝርዝር ከተረድእ ኣለካ፡ 
 • ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ። 

ካብ ሃገርካ ዝወጻኻሉ ምኽንያት ዘጋጠመካ ጸገማትን ዘርዚርካ ግለጽ። ናትካ ውልቃዊ ተመኩሮን ሓቀኛ ዛንታኻን ክኸውን ኣለዎ፡ ተቕርቦ ሓሳብ ይኹን ዛንታ ሓቅነቱ ብግቡእ ስለዝፍተሽ ዘይናትካ ወይ ሓቂ ዘይኮነ ሓበሬታ ምስ እትህብ ንጉዳይካ ንጹግ ክገብሮ ይኽእል እዩ። 

እቲ ኢንተርቪው ዘግብረካ ሰብ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝሓተካ። ዘይትፈልጦ ሕቶ እንተሎ ኣይፈልጦን'የ ክትብል ዝሓሸ እዩ፡ ካልእ መልሲ ምምሃዝ ኣይፍቀድን። 

ኣብ CGRS እትህቦ ቃል ምስጢራውነቱ ዝተዓቀበ እዩ። ናብ ሳልሳይ ኣካል ወይ ናብ መንግስቲ ናይ ሃገርካ ዝኸይድ ሓበሬታ የለን፡ ብዘይ ናትካ ፍቓድ 
ናብ ስድራ ቤትካ እውን ዝወሃብ ሓበሬታ የለን፡ ስለዚ ከይተሰከፍካ ክትዛረብ ኢኻ። 

ኢንተርቪው ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓታት ክወስድ ይኽእል እዩ፡ ኣብ ፍርቂ ድማ ዕረፍቲ ኣሎ፡ ተወሳኺ ዕረፍቲ ክትሓትት እንተደሊኻ ድማ ይፍቀድ እዩ።

ተቕርቦም ሰነዳትን ወረቓቕትን

ንመንነትካ ዝገልጽ ወይ ኣብ ሃገርካ ዘጋጠመካ ሽግር ዝሕብር ወረቐት ወይ ታሴራ ከተቕርብ ኣገዳሲ እዩ፡ ኦርጂናል እንተኾነ ድማ ዝበለጸ እዩ። ንኣብነት ፓስፖርት ወይ ታሴራ ( ወረቐት መንነት ) ናትካ ወይ ናይ ስድራ ቤትካ፡ ናይ ልደት፡ ናይ ጥምቀት፡ ናይ መርዓ፡ ናይ ሰራዊት፡ ናይ ቤት ትምህርቲ፡ ነባርነት ካርድ፡ ወይ ካልእ ንመንነትካ ዝገልጽ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ ማለት እዩ። 
ዘጋጠመካ ግፍዒ ዝገልጽ ሕጋዊ ደኩመንት እንተኣቕሪብካ ድማ ዝበለጸ እዩ። 
ብዝተኻእለካ መጠን ኦርጂናል ወረቓቕቲ ከተቕርብ ፈትን፡ ሰነድ ምቕራብ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። 

ተቕርቦ ሰነዳት ወይ ወረቓቕቲ ንዓኻ ወይ ስድራቤትካ ዝምልከት ክኸውን ኣለዎ። CGRS ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ሃገርካ እኹል ሓበሬታን ኣፍልጦን ኣለዎ። 

ተቕርቦ ወረቐት መንነት ወይ ሰነድ እንተዘይብልካ ድማ ብቓላትካ መብርሂ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ሓሶት ወረቐት ወይ ዝተሰንዐ ሰነድ ምቕራብ ኣይፍቀድን። 

ተቕርቦም ሰነዳት ኩሎም ብግቡእ ኣብ CGRS ኮሚሳርያት ይዕቀቡ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ድማ ሓቲትካ ክወሃበካ ይፍቀድ እዩ። 

ውሳነ

ንውሳነ ትጽበየሉ ግዜ 

ኢንተርቪው ምስ ወዳእካ ናብቲ መጽንሒ ቦታኻ ትምለስ። ብድሕሪ'ዚ እቲ ቤት ጽሕፈት ጉዳይካ ብግቡእ ይምርምሮ ከምኡው'ን ውሳነ ይህበሉ፡ ውሳነ ክሳብ ዝወሃበካ እትጽበየሉ ግዜ ይፈላለ እዩ። ኮሚሳርያት CGRS ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ውሳነ ክህብ እዩ መደቡ፡ ተወሳኺ መርመራ እንተኣድልዩ ግን ክነውሕ ይኽእል'ዩ። ድሕሬኻ ኢንተርቪው ዝገበረ ቅድሜኻ ውሳነ ክመጾ ይኽእል'ዩ,፡ እዚ ግን ዘሻቕል ኣይኮነን፡ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ነናቱ መስርሕ ስለዘለዎ። ምንዋሕ ግዜ ሻቕሎትን ምጥርጣራትን ከስዕብ ከምዝኽእል CGRS ኮሚሳርያት ስለዝርዳእ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ውሳነ ንምሃብ ዝከኣሎ ጻዕርታት ይገብር'ዩ። 
 

CGRS ንጉዳይካ ብኸመይ ይውስን 

ካልኣይ ኢንተርቪው ምስ ወዳእካ፡ ኮሚሳርያት ጉዳይካ የጻርዮን ይምርምሮን፡ ኣብ ግምት ዘእትዎም ነገራት ድማ፡ 

 • ዕድመ፡ ደረጃ ትምህርት፡ ኩነታት ኣታዓባብያ፡ ጾታ፡ 
 • ትሕቲ ዕድመ ምዃንካ ኣብ ግምት ይኣቱ። 

ኮሚሳርያት ዝሃብካዮ ሓበሬታን ዘቕረብካዮ ወረቐት ሓቂ ምዃኑ የረጋግጽ፡ ይምርምር፡ እዚ ማለት ድማ፡ 

 • ኩሉ ዝተዛረብካዮ ሓቅነት ከምዘለዎ 
 • ዘቕረብካዮ ወረቓቕቲ ሓቀኛ ምዃኑ 
 • ዑቕባ ትሓተሉ ዘለኻ ምኽንያት ብቑዕ ድዩ ኣይኮነን። ብዛዕባ መበቆልካ ዝሃብካዮ ሓበሬታ፡ ኹሉ ሓቂ ምዃኑ ይምርምር። 

ዘቕረብካዮ ጉዳይን ወረቓቕትን ሓቅነቱ ምስ ተረጋገጸ፡ CGRS ጉዳይካ ኣብ ትሕቲ ናይ ጀነቫ ናይ ዑቕባ ውዕል ሕጊ ብኸመይ ከምዝተሓዝ የረጋግጽ፡ እዚ ማለት ድማ ኣብ ሃገርካ ብሰንኪ ኲናት፡ ዜግነትካ፡ ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ መበቆልካ ወይ ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያኻ ናይ ሰብኣዊ ምግሃስ መሰል ወይ ግፍዒ ምስ ዘጋጥመካ ናይ ዑቕባ መሰል ይህልወካ ዝብል ሕጊ እዩ። ጉዳይካ ተመርሚሩ ናብ ሃገርካ ምምላስ ናይ ሂወት ሓደጋ ምስ ዝህልወካ ድማ ቀዋሚ ወይ ግዚያዊ ዑቕባ ይወሃበካ ማለት'ዩ። 

ኮሚሳርያት CGRS ቀዋሚ ወይ ግዜያዊ ናይ ዑቕባ መሰል ዘይግባኣካ እንተኾይኑ ነጌቲቭ ማለት ጉዳይካ ይንጸግ ማለትዩ። 

ብዝተዋህበካ ውሳነ እንተዘይዓጊብካ ወይ እንተዘይተሰማማዕካ ብሓገዝ ጠበቓ ኣብ ውሽጢ እቲ ተዋሂቡካ ዘሎ ግዜ ኣንጻር ናይቲ ውሳነ ጥርዓን ከተቕርብ መሰል ኣለካ። ጥርዓን ተቕርበሉ ቤት ጽሕፈት
ድማ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ዑቕባ ስደተኛኛታት ወይ RVV / CCE 
እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንጠበቓኻ ተወከስ።