د پتې د بدلون خبر ورکړئ

زمانی که شما در طی روند پناهندگی به محل جدیدی نقل مکان میکنید باید آدرس جدید خود را به کمیساریای پناهندگان و سازمان امور اتباع بیگانه اطلاع دهید. بدین طریق شما مطمئناً تمامی مکاتبات پستی همانند دعوت به مصاحبه و تصمیم ما را دریافت خواهید کرد.

این فرم را پرینت کرده و پرنمایید و سپس آنرا از طریق پست سفارشی به آدرس زیر بفرستید: (درنیمه بالایی فرم )

CGVS - Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL

در نیمه پایین فرم :

DVZ – Pachecolaan 44, 1000 BRUSSEL

که چیرې تاسی په سنتر کې پاتیکیږئ، د سنتر کارکونکې به دا کار وکړي. که چیرې تاسی په شخصي ادرس کې اوسیږئ، نو دا کار باید په خپله وکړئ. تاسې خپل ثبت سوی لیک یا خط له پسته خانې لیږدلی شئ. 

که چیرې ستاسو د اوسیدلو ټاکل شوی ځای د لویې کمیسارۍ پته وي، نو تاسو کمیسارۍ ته تلیفون وکړئ یا لیک واتسوئ او پوښتنه وکړئ که چیرې تاسو د مهاجرینو ادارې لخوا مرکې ته دعوت سوی یاستئ یا مو تصمیم راغلی وي. تاسو کولی شئ دا کار د تلیفون یا د بریښنالیک له طریقه په لاندې پته تر سره کړئ.

02/205.53.05

cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be

تاسې وروسته وخت (اپاینټمنت) هم اخیستلی شئ چې په خپله راسئ او لیک مو واخلئ.