Disclaimer

Deze website is eigendom van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

 

INFORMATIE VAN ALGEMENE AARD

De inhoud van deze website is informatief. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

De publicatie van de informatie op www.asyluminbelgium.be bindt het CGVS op geen enkele wijze voor de beoordeling van de individuele asielaanvragen. De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van een asielzoeker. De gebruiker mag de informatie niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Het CGVS hecht veel belang aan de kwaliteit en de juistheid van de informatie op de website. De gegevens op deze website worden geacht correct te zijn op het ogenblik van publicatie. Het CGVS spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Het kan zijn dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist zou zijn. Bij het vaststellen van fouten, neem contact op met het CGVS.

Het CGVS behoudt zich het recht om de inhoud van de website zonder aankondiging aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Het CGVS is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die een gebruiker hierdoor kan ondervinden.

Het CGVS levert grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Het CGVS kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Het CGVS is niet aansprakelijk voor een tijdelijke slechte werking of onbeschikbaarheid van de website.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website (met inbegrip van logo’s, paginavormgeving, data, teksten, foto’s en alle andere ter beschikking gestelde gegevens) is eigendom of in licentie bij het CGVS en beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan het CGVS of aan derden waarmee het CGVS contractuele afspraken heeft. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van het CGVS of de rechthoudende derden. De toegang tot de website houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele (eigendoms)rechten in.

De informatie, ter beschikking gesteld op of via deze website, is enkel voor particulier gebruik. De gebruiker mag de informatie of bestanden niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het persoonlijk gebruik van de informatie op de website gratis en toegestaan mits het CGVS als bron vermeld wordt ("informatie afkomstig van www.asyluminbelgium.be”, “van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”).

 

LINKS

De website bevat links naar websites van derden, waarover het CGVS geen enkele controle uitoefent. De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging of impliciete goedkeuring in van de externe site of van de inhoud ervan. De verwijzingen naar websites die niet door het CGVS onderhouden worden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Het CGVS kan niet instaan voor de kwaliteit van de websites waarnaar het verwijst. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere websites, gelinkt aan deze website, is op eigen risico. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.

Het plaatsen van een link op de eigen website naar de website www.asyluminbelgium.be, is slechts mogelijk mits de uitdrukkelijke goedkeuring van het CGVS.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het CGVS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang, de consultatie of het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie. Het CGVS kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de op de website opgenomen informatie. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie die via de website verkregen wordt.

Het CGVS probeert technische storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens zoveel mogelijk te vermijden. Het CGVS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website.

Het CGVS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of uit eventuele onderbrekingen en andere technische storingen, noch voor schade veroorzaakt door het niet goed functioneren van de website, door technische fouten, virussen of soortgelijke verstorende elementen.

Het CGVS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gederfde winst, verliezen van gegevens, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, noch voor schade aan de apparatuur, programmatuur of andere hard- of software van de bezoeker ingevolge het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website. Aanspraak op enige financiële compensatie is volledig uitgesloten.